SU怎么转换成D5a格式

SU工作流如何建立个人本地素材库

SU文件格式D5可以直接打开,打开后保存就是d5a格式。可以在D5里将模型添加为本地素材。